กิตติกรรมประกาศ
Journal Link ขอขอบพระคุณ

ที่ปรึกษา
 • ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา
 • ศาสตราจารย์ ศักดา ศิริพันธุ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ขันทปราบ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา
 • รองศาสตราจารย์ สุชาตา ชินะจิตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ม้าลำพอง
 • อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ
 • อาจารย์เอมอร ศรีนิลทา
 • อาจารย์ประดิษฐา ศิริพันธ์
 • อาจารย์ กรกมล รามบุตร
 • อาจารย์ เกื้อกูล วิชชจุฑากุล
 • อาจารย์ สุวันนา ทองสีสุขใส

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรสินี ภัทรโกศล
 • อาจารย์ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง
 • อาจารย์ ครรชิต จามรมาน

ผู้สนับสนุน
19 ก.ย. 2546 - ปัจจุบัน ศูนย์บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถานที่ตั้งและเป็น back office ของสำนักงาน และสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
ก.ค. 2544 – 18 ก.ย. 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
ก.ค. 2544 - ธ.ค. 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ตั้งสำนักงาน
ก.ค. 2544 - ธ.ค. 2546 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเรื่อง”การวิจัยพัฒนาองค์กรและการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในรูปภาคีความร่วมมือ”
2542 -มิ.ย. 2544 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านสถานที่ บุคลากร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย และงบประมาณการจัดทำ CD ROM
เม.ย. 2543 – มี.ค. 2544 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) งบประมาณการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันฯ
2541 – 2543 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ประชาสัมพันธ์
 • คณะทำงานเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายวารสารและเอกสาร
 • ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 • ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์

ผู้นำเข้าข้อมูลและผู้ให้บริการผ่าน Journal Link

โปรแกรม และที่ปรึกษา
 • นาย ประชุม ศุภาลัยวัฒน์
 • นาย ธเนศ เตชะเลิศ

ผู้ประสานงานโครงการ
2541 – มิ.ย.2546 ดร.สุกัญญา สุนทรส

ผู้จัดการงานกลาง
2541 – มิ.ย.2546 นาย ประชุม ศุภาลัยวัฒน์
2541 – มิ.ย.2546 นางสาว นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์
2546 จงดี น้อยเคลือบ สุพัตรา ตีบจันทร์ ปาณีต สีเทศ
ปัจจุบัน รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ พรพรรณ บุณยะทิม รัตนา ห้วยหงษ์ทอง สุทธิวรรณ แก้วศรี

ระบบเครือข่าย
2543-2546 พรชัย งามประเสริฐวงศ์
ปัจจุบัน ขันธ์ศิริ อาทร สิทธิพร ประภาวัต ประสิทธิ์ ไชยยานนท์