กระดานเสวนา ไฟล์ประกอบการสัมมนา Journallink
 
Journallink Today
แหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรี (Open Access)
ประโยชน์และปัญหาที่พบในการใช้ฐานข้อมูล Document Delivery ต่างประเทศ
Journal Link ระบบสมาชิก และการนำเข้าข้อมูลวารสาร
บริการทรัพยากรสารสนเทศ Journal Link
ขั้นตอนการดำเนินงานฐานข้อมูล TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ประสบการณ์จากงานบริการสารสนเทศ: ประโยชน์ และปัญหาที่พบในการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูล Journal Link